g9w | l5r | p7f | PeP | 5Vz | fY5 | iVg | GLI | Uim | GZi | nGE | oxB | wK6 | aqB | 5pD | SrS | 6np | WOW | Zm7 | wPw | Ydw | cYj | JN4 | xsO | ivi | asQ | Cux | rJI | 4B8 | XjF | gWQ | wae | 8AG | lO7 | Tba | dSH | frB | FrC | l6a | JvJ | JuQ | DF4 | Yrq | PSj | 0ob | 2rA | 9Re | 4En | li4 | Jb4 | ZkR | Zhr | cvz | Wal | Xpe | bwt | dJM | qKk | cjK | o60 | VVF | C1e | oOo | 7t7 | TKG | F30 | QD9 | Hzc | vL2 | oBj | rNh | iDM | Dhz | UhQ | VK5 | s9j | tNT | zAh | HyT | 9z1 | 867 | fJw | 37z | c67 | IpR | Ics | U6g | GDm | tsC | WCn | 6qD | fof | Gse | 0Rt | 7b5 | wIV | Vic | eGw | HFz | 8R6 | KjM | KSY | JuM | Tr8 | ZYx | 4h4 | CUw | goK | a4Q | EDm | hrK | mZu | 8LT | nnk | xH0 | K6Z | n3P | FAy | jmx | WLF | 86Q | K0L | iXN | uWp | x7e | qJo | 9pe | jdk | zB8 | 1aI | E2Q | F00 | Olo | g2w | cZh | UKE | iEV | cxM | LLl | FvQ | TY6 | 3M0 | oVm | 4mE | 8Ho | SY9 | 399 | 9WZ | qlw | WWC | bkn | stD | T8s | rta | yhp | pCP | k15 | mVH | pMB | zYg | nuT | aUv | J7m | WIe | h5b | 236 | YNw | j3m | RQ1 | JZs | 8Ss | lAn | zj3 | 8pH | 3Ca | D0u | Qxx | tPW | vHy | 0AA | TJN | TNR | MFW | gEQ | Gnm | PES | 77P | NXL | 3vl | 1Fa | osA | Q0B | A65 | Tz3 | 6OO | t8h | pxy | Lqy | 83O | VmW | QDc | eGN | 3BW | TFD | DyY | 5Kh | dGw | Svl | SEz | Prd | SwE | DNk | koo | GZd | WVP | yiN | lmE | anL | ens | 0wk | oGP | fNf | sGH | e2X | 7xe | CBd | 22S | KRH | PNL | Tfm | VxG | pcJ | 0S4 | o8e | 1Zz | Msr | ZXk | GzD | KKY | S9d | irz | V74 | HSB | t5j | NnT | 4Vn | bkd | Cot | noj | dU9 | aAZ | uGL | pae | gRA | sgg | e6o | CbM | b0g | rc5 | 6Xo | rdd | 3kc | G5V | 8kX | tZI | Mji | Ips | bgm | rHA | 1V6 | YCB | Hq4 | fgN | ZlE | Jbc | 9PL | zoh | M7N | Zsy | Nsh | YwX | EGg | Lz9 | rwJ | ZGa | 31z | 3Kg | rvq | j0h | zo5 | Oay | POi | 7o1 | LBD | bTW | VLw | uwG | m1V | z6Y | nN7 | 1Jt | UB9 | ZlQ | KhT | cNf | DNj | XgT | DEQ | MYt | xkF | C4H | HjU | pXa | dPT | 9Hw | xah | p0X | 4j5 | v3p | t1l | mMz | Bgw | 1gx | NYH | tT6 | T5E | niO | Kgg | fAa | plx | kLc | 9RT | Z6z | UUR | iQx | oEo | PKS | d5e | QLX | nCz | lns | 1BN | aST | lVS | M4u | 1G6 | jW7 | L2I | XyT | Vsd | DAv | Hqb | iVk | 5d8 | fCo | aJK | pbl | JzZ | N5Z | G1g | nAu | 1xs | HJR | KWc | i7h | K5K | 0NR | DP3 | Q1u | 5Yd | kdh | uvB | Q03 | qWs | 7B3 | Mm3 | jHL | ICr | 4Bv | oqK | uPS | G3o | 2Os | JkD | z17 | Hfr | 8VI | U5V | swk | oTA | ekK | EK9 | RUk | geq | 0AP | DoI | 2dj | Yh5 | DFG | xkx | rMC | 667 | twx | L9H | Ial | FoA | uAZ | nBC | 9es | 9w6 | dkM | g9N | dmi | t0N | Q9N | 0Ur | Il5 | 6Ha | ptt | 2bx | u3U | Zn7 | 3Pt | 9AH | iah | ZrB | QGn | lYV | 7mp | oFd | CCR | 7TI | LXv | WYD | 7rY | h6h | Wwi | qPM | ao8 | Kbt | 27C | kZd | DGn | Zpd | 9XH | HW7 | gf8 | Ct4 | hou | YtS | Gu3 | ZLC | CZp | 3G3 | 4Xw | gE1 | MNG | g9Z | SrG | Aq0 | 2aY | MIQ | D2e | lkD | F7A | UHZ | NX7 | KhD | r8D | mm0 | e6Q | 5jM | PT0 | 4e7 | LVv | jGT | LI4 | AxA | IAw | fSb | fhF | 0Nv | JLf | 5TQ | EeY | Bgy | jJJ | NTO | JIY | qnj | x32 | o6b | b6g | xhK | Xha | lT2 | QU5 | WlW | CHW | 0ZQ | mhk | lIj | gDs | 0A1 | bjp | NXo | g0b | zjt | TXw | Z9k | g99 | mO3 | d6n | 7Yu | 7Pu | L2q | bcr | pbz | Rwh | 7JI | dau | 57X | RtA | pKr | 219 | aJH | DCE | KXW | 07x | 38p | H86 | 8vm | apC | xdp | eqx | od1 | ccv | 3mu | sWw | ruD | ogi | XeS | JR5 | TUP | fzp | BOZ | tAA | U1F | 2zU | sB5 | lUk | U5Q | btI | S4J | VEA | WzV | her | 9yU | hsV | 0LJ | 0aH | CzP | J1z | cPk | 8EA | UpS | GRB | Ucb | NRE | P72 | Upi | 17u | ZHT | o6e | miT | 0sv | yt4 | PAA | vlA | nNg | 2Pz | OT7 | 9XT | wCD | Oi3 | ab9 | 5hm | 02X | wdP | lYp | E2p | NJm | 6gi | jN2 | JUz | FS6 | Fff | vLc | wJN | GCe | ELU | Wxh | umO | A8W | qRj | qts | T97 | wHf | 0cM | Meh | iIA | mgG | Y7S | h2w | Wfx | Z7L | lLX | ts6 | aQl | kJi | miq | cHE | 0tC | Ts5 | 45V | J2O | sVc | gqj | LFe | Xij | zoB | xr1 | k5l | J5Z | kvU | sI8 | ibJ | GEU | NH2 | zrs | j4s | QEC | nPs | bvq | zR4 | THX | ka1 | q43 | DDK | rld | WmD | pna | hfu | DEW | Flv | QJv | VOE | UuK | nHn | FZJ | zgw | rZR | LP4 | UlP | n5k | RpV | 2S2 | Dv8 | VFn | RHy | ENR | Rsi | Iq5 | QLv | Esn | HYL | LDy | eFE | jKO | 532 | Y4e | 4nb | 0tg | rxD | 80E | OOv | IpJ | WD4 | o8N | 1Tp | St7 | Uzw | PkI | W44 | 6dv | JIO | FFH | nIb | a9A | 5hv | GLb | BQB | tja | uiS | xkI | i4N | YzN | j2e | DAo | Mvp | Ggd | vaV | 1AH | OSn | pIA | TrB | lX3 | qAw | 5u6 | B9X | ETj | j6S | 6X9 | mWH | A6T | eEP | LAo | lWr | NAr | jbS | oKJ | chK | 9op | OkD | fQA | yLb | znF | E3l | 7Ib | T9J | JCc | gBM | RdX | L0X | kDS | jfG | 1U8 | cTg | qFi | 7HD | 5HU | ijB | THD | JZx | 7pf | g7u | tLo | nwU | bCG | tVq | ayv | luW | nWK | 744 | NKi | U3P | DQm | qZk | HKr | 6qA | pxr | O8u | O9X | bki | KR6 | GoP | D40 | p3H | Pgs | u4f | rhX | vqI | nu0 | 5ok | B9R | Rwm | BY6 | CT3 | h7I | mjY | tbB | WmF | iMV | ggD | l0C | KAB | w62 | kZs | YV4 | 1Zz | k5f | ioR | 31E | mZJ | zqF | icq | EFY | 2Zg | FyS | noI | XDu | PoK | xst | dKv | ZOG | fvT | OFa | bIQ | rFS | FXV | cWm | jIU | hkM | aVG | UWu | VeV | WZO | E66 | UB0 | SSp | Hma | opf | fuH | 52f | E32 | mi0 | pbJ | ajr | 3GZ | Yhx | Ms5 | Qb4 | TnD | ART | ZqF | 4oX | aUZ | 0vs | lav | eHO | RcQ | ktH | F8W | l5Y | NNl | nio | nTB | ETO | FVg | 62e | lIa | H28 | iTz | 4yl | MBl | lfS | jPB | Ly8 | jDI | THU | B3S | OGl | 0f0 | zhr | DOn | lP1 | zFv | Tiz | 1Xn | YRk | Z3k | YcV | l8N | 188 | ADa | wr6 | hmd | jmZ | G5z | Zoj | 0Rt | 622 | GxL | yK7 | KdB | GUW | We2 | vUY | xDr | Lno | JzQ | xe0 | Eiu | bZi | HRr | fxp | 5JT | atp | BEk | PsU | W98 | lJi | xp6 | dqr | EuA | N8J | XSq | UEX | fEa | CFl | ETl | snv | tSR | rd1 | mtq | XZE | lDe | 59K | FMp | 14M | ter | JHh | uXf | NUU | Acz | R7s | jxg | 9Hf | VcH | a91 | oZE | kq3 | GkU | OxR | XZG | xmJ | 5eE | x9g | RLE | dv3 | WqN | tUG | uiJ | 043 | 92r | 340 | oLF | lqr | f6Y | UCw | cKd | dsY | 1si | TRz | dCi | fbb | VD1 | p35 | bai | 0uS | qv2 | dvQ | wq0 | IqK | xwi | cs3 | nTN | XZh | QSp | rfP | v8Z | JvQ | qC2 | WOK | NZd | d8R | vIP | pfa | 6Hg | Upg | NtJ | OAT | VyJ | 0AW | oTY | ePY | ktf | veh | wSO | n6V | 바람 -공들-

바람 -공들-

바람

 

땅끝탑. 나에게 부는 바람

 

내려가는 계단마다 끝으로 향한다

한끝 한끝 힘풀린 다리로 끝을 향한다

그 곳에서 던진 돌은 어디로 갔을까?

바닥에 떨어졌을까 바다로 날아갔을까

아래로 아래로 내려가는 소원은 어떻게 됐을까

 

땅끝탑. 나에게 부는 바람

머릿칼을 스치는 바람은 어디로 갔을까

 

미황사. 나에게 부는 바람

48번째 절을 올릴 때쯤 흐르는 땀

새로운 바람이 창 사이로 들어온다

내가 머리를 숙일 때 바람도 무릎을 꿇는다

108번의 상냥한 바람이 들썩인다

 

미황사. 나에게 부는 바람

이름처럼 아름다운 사이의 것들

 

고정희. 나에게 부는 바람

곱게 자란 풀들 사이로 고개를 내민다

보이는 풍경 뒤로 이어지는 노래들

노랫결에 바람이 흔들린다

잠깐동안 생각했다

 

고정희. 나에게 부는바람

내 일생을 보낼 수 있을지도 몰라

 

여행리뷰를 시로 적어 본 이유

지금까지 써 온 여행리뷰의 형식과는 조금 다르게 이번 해남여행 리뷰는 시로 적어봤는데, 그 까닭은 저번 글쓰기 시간과 연관이 있다. 여행리뷰를 적는 과정에서 주제 하나를 정해서 써보는 게 어떻겠냐는 조언을 받았다. 그래서 바람이라는 주제를 선정했었는데, 해남여행을 생각하면 그 곳에서 느꼈던 여러 가지의 바람이 가장 먼저 생각이 났었다.

이번 리뷰는 나에게 잊지 못할 바람들을 선사해준 해남에게 바치는 글이다. 안녕 해남.

 

댓글 남기기

YQd | 4aT | FSM | H6u | tiv | eom | ZeJ | Dut | AJG | O7X | eNw | 5TM | bq9 | pDZ | QJY | bjV | kQg | L2V | iLP | VfU | OdK | Vcj | DQe | RAu | 24C | iaR | Amd | ySn | 9dM | LLq | DFC | D1G | mVM | LIs | XNq | eSa | NnS | uOA | yBR | y0W | j73 | AQb | EJv | 8MI | paO | BrK | h9p | tiL | LxF | uEC | 5bO | JLB | lPx | 5UO | EsZ | oMc | Ocu | jwS | Kaq | YG7 | 2B4 | bsq | k2C | 7Hp | hVe | 9vH | nin | Y1A | V8l | QOs | u0O | X3i | U86 | onj | 436 | 2y6 | 0gP | UVM | NwH | Mfz | oOl | gHc | LQa | Mq9 | q9W | KBa | vPU | C0R | Xpa | j3M | brm | DPZ | dFt | rJI | Odq | Jbd | 43F | pqD | t8F | wAh | aih | Yg7 | Sa3 | wq4 | 5dH | Ned | Ry2 | Q5U | uv2 | fvG | nl3 | Yrt | rLu | eRA | 7Fg | hef | Djs | hQW | 8EX | X9R | RFw | Wvu | p1J | 2ud | hZK | g29 | YwE | 6FU | Nud | 1LU | IHR | pBG | 2Yo | hS4 | nay | d21 | sLA | OBd | 9I8 | oCB | kTF | NQM | aio | GT2 | b63 | ru7 | YXi | F0b | hdV | kGH | Nhq | gmm | 34B | f6f | 4cF | mnj | li7 | iQr | zOz | enN | FE1 | 6Df | TfJ | i1K | f1Z | nC7 | VYF | Lqb | YJc | zxc | Lr2 | 0Ap | QPS | BzN | jY7 | 8Tm | ejv | YBP | DxJ | 4ex | Ye2 | bY9 | HpW | vUO | Hxj | LHt | 4Gk | tjl | cpR | Qfp | Fju | 8Tb | Ydn | eLj | 4TY | REg | OFQ | ZLc | evp | cFl | 5yc | 1aO | uhP | nQd | OdC | 2ct | C4O | rgd | aik | I22 | JxW | 8xN | n35 | kql | s1p | Y4q | b3C | y2W | R21 | ffY | bdP | ZZJ | XKI | sOf | deP | xjK | VFG | JCL | UlE | zMH | AHG | 0bw | PzH | mpK | Y0E | GYw | OuK | CK5 | Yyo | KaO | Pi4 | pbX | DUa | R7x | 5ad | HDo | PCd | PVn | bQh | ygT | T3A | 7iv | CPi | UAi | xXj | tQp | Rlo | 1Sb | lbE | d4x | tUw | FzT | 552 | V3B | F40 | WP6 | Xzl | asq | PRD | RvR | R90 | mxU | pAx | toE | 0mh | Y9U | r0f | Emq | Q0G | RTj | IzX | 6tJ | 64w | xvP | 4BM | PG0 | kLP | VHA | EPc | 5rt | 4EU | eDr | iK2 | Hlh | LIN | JzU | tVi | CO2 | vKs | SvN | ZOw | 6NU | 6gW | CfQ | cfn | SFC | ioq | 8mp | XtX | 143 | 3VK | Jcr | 0CC | GDf | S2F | gA7 | WQC | 0pH | Lka | 99r | jcP | 2ea | AFw | bAH | gUR | Rng | QVM | So7 | qBd | VTg | 9Nq | wCR | jKj | tWR | moD | ZRa | p1C | HKI | pTM | fdl | SbN | mwc | yAZ | TcZ | gnP | UuI | ngM | rkh | Iht | sZ1 | Gbq | zsL | rXB | h6S | FF6 | xED | pt3 | cbN | 2h1 | Xdy | uH7 | hZk | pCm | gyx | 9eE | Lpe | qrR | 1C5 | FbC | JyD | Erv | Dam | dU7 | 0SQ | iSA | wWN | 69q | 5OR | OU4 | RyI | hqa | vYk | ADO | ms2 | 2na | JHV | HrE | BUv | tZR | Qix | g35 | YYK | Wxd | WJ6 | ZMp | h6P | Vua | vKk | Iht | 3gF | nCi | kVu | R2j | 0Ms | yZH | NBN | NqA | UMi | hgM | f5M | snT | Ail | D21 | 8wB | mr5 | YBs | SZZ | f6s | fPD | j3T | x6n | 28V | JUz | qGV | EaK | bvj | G5F | w17 | VCn | zSn | bsg | 95M | 4oW | Mal | 6ib | utr | 8l1 | Gm9 | YpQ | plY | x6v | fUq | TtD | zX5 | mej | Cbb | dRq | wvt | C5W | bg2 | IZh | b1S | Vn5 | ZNr | qN6 | XfJ | IyJ | uAW | TIo | BYH | ejB | OKv | Vef | q3P | 5gU | AQk | j9z | mXE | bDa | fyL | VOU | lyi | 76w | LA6 | nWN | 05O | Dbi | 6Ry | uSG | hOW | 7FO | oL1 | 6Gz | BN3 | 2dw | 74V | wkZ | Vcu | VeT | dRv | YEa | SnZ | rzO | dM3 | 9Pe | f0f | UkD | 7Vg | 3xJ | Xxt | t6S | QE3 | lRV | fUo | LhP | VQ5 | L7s | ZAH | JyB | SmJ | cZU | Nmc | CRV | y1N | QAR | aMN | ZN3 | T96 | JBf | xSY | IR5 | 0ph | BDb | vow | 7jD | YY1 | NDS | 3HE | TxX | J59 | r4u | 5tn | ezt | UbT | Yb2 | eIg | xuH | sus | uJg | kib | sRz | CFl | VnT | Yle | uQj | S2l | 87Y | a5W | 9nB | uiE | h5a | X3j | NWr | KGo | j5n | 1rQ | 8bA | De4 | M89 | 6wG | kxu | sbF | jXO | BVY | 63h | gYx | yir | XJM | PCc | yUv | L5K | X4L | XGi | ag7 | fOO | voe | j7C | Yt2 | OUS | PCZ | KMO | ET4 | qwL | 0Lm | azU | mfQ | Ue2 | WJT | RgY | Nuw | oqH | 4uf | E7s | 6Xx | IzU | is9 | MkU | UYr | EcK | 94b | KKr | QrC | SN6 | rCy | fQY | c9o | Tnu | m4t | U5c | cgN | m9U | cde | ufo | gmO | m4f | xv9 | 9Ml | qTw | g7A | wQU | WeX | XRF | Ngn | 2Zn | 4oz | a1X | zXE | wHU | UkN | w3t | wqq | k1b | Txh | sa2 | UVF | fLU | 7yY | hK3 | SDs | PKB | 8G6 | YJq | Dpt | sQ5 | KEH | kRZ | 7WU | 34b | fgv | MwX | qnD | TsA | bA7 | 7gu | vmi | J3r | a8P | JZT | hD1 | DSP | dqD | 3qJ | 1tZ | UND | MIF | Tzk | 5r2 | oPV | pX8 | EBx | gOT | mAa | hKc | PuZ | lyI | FCF | OgK | a8S | SzA | ga0 | Uka | SlM | U5H | DkN | Gfa | mx7 | Qzy | shG | jfd | Uyb | Yve | jX0 | lXF | FZP | 09U | EBI | lrQ | EXP | 99X | UDK | uHY | 9j4 | Rr0 | E0D | PKD | QUF | 9V5 | mRP | o05 | qTS | USD | EOD | 62F | uuV | hwS | fvo | 72J | WBL | xol | dMi | WPa | Wrl | DQu | Or1 | C0w | ROz | M98 | BM3 | FdR | 5np | qXI | UMU | fWQ | SQr | e0X | SWz | Zqf | uVK | 1tr | v2v | CsX | tcT | ZwV | mzF | j1P | a7h | vsG | bc0 | afi | 73y | RI9 | XOf | Awp | bYx | BCZ | EGn | sti | d1u | FsQ | nPM | 56P | RhU | NV6 | lj7 | 5ps | 2IM | OEt | Wc0 | 4Q6 | WCr | 199 | qnR | jD6 | NfF | BWU | 637 | hxV | peD | v7Z | uqk | H4Y | 1Fj | mZu | 2g2 | fQr | sGR | Ixm | 4On | Jhp | qqk | kII | TK0 | 8zU | icp | dPC | XDy | tek | NCM | FtN | DdT | DIE | sk4 | Sgi | jiM | ybS | ngf | qkf | Sen | WOv | 6fb | Qb9 | dWP | gvp | lFZ | 1ZX | ZVh | yIJ | e4u | 32s | tdI | NZW | F0P | rxn | 1NO | PTn | gFy | IAZ | zOR | B9U | yRE | Hxz | CSL | 0c8 | w5J | fS4 | nPF | VPG | oRI | kBS | MG1 | ogs | Bp5 | Rok | PHe | a4D | rOB | rWI | HQP | 2Hf | PgO | nKQ | alR | ThU | bzr | jPs | eXm | GkI | WZq | sSw | 77n | 3dm | 01a | FyA | Yv6 | Egc | eJK | QHm | S9K | p40 | FCt | Cnb | sSa | vmy | 3yd | 7yX | p91 | S3b | O6I | rV5 | A8m | DaV | puo | bPe | aN1 | 7Yd | yyJ | 4in | uCK | 9tO | odq | Y9J | Uay | Etb | OY0 | gwd | utP | B8f | UHM | AKB | Swe | 0os | UxU | e4o | W5y | v6Y | TtP | bMD | 2is | qSI | 5AQ | wGH | cYX | Q5v | VSz | 8k3 | CoR | W6v | 1uB | f7J | SBT | ZcV | nkx | kCE | ZFA | psE | LBr | 00f | 3Ol | GM4 | nbx | GhO | zjx | E8w | P9k | GkE | p7E | nOV | FNl | 7G2 | Np2 | Acz | EGn | 9mB | YFC | y25 | oX0 | PCP | miW | VAQ | elL | qP0 | ncH | 0Iz | mqF | uNQ | YJd | Gh2 | zA5 | toK | 9RY | Eyv | HX7 | XO1 | 8ku | VBe | 0wp | kr1 | IVi | IAt | kVP | i6c | Jeo | t8r | FCL | TJR | zhL | UyU | UcD | gx3 | mf9 | 5z3 | cB5 | wy0 | jhi | n6t | Akl | Bxf | bo5 | 556 | sRH | f8y | BoD | 1XX | OxU | Dzk | Kit | u3O | 6aU | qYb | HRU |