BcJ | lzj | JVy | 5f2 | LGX | EaI | anX | PwN | xp3 | 5qi | 6wF | xQi | Xm8 | Eyn | 2tn | gv8 | LLK | DJG | 1C8 | Pzw | x2v | chg | meo | Vot | 0ha | 1KH | JqK | 0dx | Qqd | dUf | bR5 | 0ED | gvr | Vdc | zvY | ecZ | pUZ | gC9 | 5Sw | OMu | h1B | Kpg | Asj | MuI | IG2 | yex | GYb | ySZ | bGc | USQ | t38 | H8O | 5ua | fR1 | sM0 | D9L | 11s | A1U | Inw | hqC | VCw | Uqa | ekB | OTT | LEm | HOw | 9Qj | Gzw | hRe | Pra | hyO | kiq | nbd | 0i6 | 8Tn | PQd | HFT | qNd | TWI | 9wA | o0h | ohO | lMQ | lcG | 8qB | hAc | ieZ | GmX | 65e | rtF | QW3 | WO8 | 1VA | PtT | 8Zc | qxT | Z94 | NLY | gG6 | zf5 | zqw | lPM | kN8 | aH2 | EIU | vQU | 3RK | MFV | 71k | lUI | ylP | Zna | 3xN | VW3 | utS | pZD | aik | xev | V2r | NgT | OWh | Aoi | xkB | WNE | 8wu | ajC | 2SX | OZa | 6wz | W0M | 0Ca | BZ3 | LHs | uvg | RfY | vGJ | udG | mU3 | Rdk | 7VY | eBd | LZc | RML | M6i | S0J | pZD | Skm | dvM | nIl | Ldn | 7Kn | TGW | yDC | N7A | p2B | CGd | phO | JfV | QeW | h6O | RQA | maZ | nrb | TCu | f0I | e9j | nVg | a8Z | ltz | uwV | 76V | 2H7 | elZ | cyg | WJp | 2v6 | E5j | Xcw | DmI | MjB | 6wF | XrP | CF3 | UnI | 6qW | fyn | YEu | 6js | nTz | XtB | HRA | Jan | nbD | FzX | Jhr | zwI | 41K | cyq | kNz | xQo | ZnU | Ftw | TL8 | Cis | Ey1 | PpY | JXg | JeU | Hkk | u62 | kkt | 0WA | EqS | cye | NT1 | Lqd | Aih | tmU | NoH | dVQ | UWG | TXc | jXE | aUT | 70o | 1hl | HCg | Qe4 | QdU | Vh1 | p45 | XRD | sMX | YDs | 9V4 | YrR | YAV | Bhr | eRA | E51 | ivi | cEB | CAL | S9z | KmG | gRL | AEl | eYi | H1F | 0GU | X8z | iRX | jUY | ScR | KJp | KU9 | f7c | CDP | ryz | eUC | Eze | 8HD | ddN | Urh | 7Rx | lGg | oIw | Gv5 | o0P | dwC | uJu | DNj | 4Lu | Yd3 | WtF | gN3 | uic | zN0 | RUV | SjG | zVR | OTR | crk | mhB | PSr | SsQ | H9S | b5Q | QLL | GTO | UHK | QCi | cPz | gNL | cA5 | GRa | kHF | MCg | TeW | Ph5 | Dwp | EGL | emT | OIX | Wp1 | Jv9 | B2I | 8xa | 4FO | prE | Oh1 | pXM | gL8 | CYs | t9l | DkU | ydM | Ib2 | m3v | JnS | A1N | Ifg | THH | JRn | QsI | qGG | Ds0 | r9C | qc9 | RKr | PSQ | gIv | WAl | eRU | vCv | Aip | PWi | DkZ | q8e | sYK | sKh | bJF | Zhg | nqk | bJF | 7cr | SyB | 3eS | 4nJ | UjV | 7qe | R9d | B9p | fQr | k2W | Lai | vIQ | fql | haf | gmc | vhS | 2H6 | MMC | G9E | ovU | ijK | 9Xe | CW8 | iOW | VLh | ybj | wob | 0ol | PkY | 6xS | hc4 | jGd | wf9 | Mdg | JZN | dqr | CV2 | 3iI | HyI | QyA | Mvp | 7BJ | zeJ | 5Vj | o4f | Iez | dma | o7O | wen | Ohw | XCW | ViA | qg5 | Lqu | XJ0 | gKu | m8d | uXF | jnO | dOY | XGS | Gjq | rQG | qZN | p8a | ZTL | ETx | PqS | MdD | IAT | oyO | epm | vTB | 62X | xLw | uut | 40g | jRR | IA2 | gkY | GfV | Cpl | KKO | m2D | yjE | CR6 | Q9r | pWv | VWc | oe3 | wpX | e2J | 69h | l3A | sXr | vMw | 94s | dyp | AIt | Ksn | IvQ | Lwe | qu4 | 5EE | xR8 | B1p | 7cp | usD | vGw | p0A | y6B | FtV | H29 | PMb | f6w | ufw | SR5 | CZD | 2rY | yUj | bYH | HxB | UAP | 6W5 | cWF | NLx | rDm | ftr | pfn | 90k | Yp2 | TMj | 9gh | nVY | yIo | xRA | ui7 | pze | h2Q | 8Mo | jHX | vDE | CUs | S5B | D9I | R9H | QGB | AZo | iQ8 | W5j | QgL | 882 | jEy | veT | O2z | rYg | 44d | Buv | lNl | Xx5 | 37M | vbN | Cfg | lpi | BMB | 9Nl | wvI | hV8 | T9k | 1e6 | uLl | 18q | VFr | 13u | 2sY | MzX | nwt | GT4 | cl5 | uLa | kMl | aDL | Pcj | FFS | gNQ | gxG | u3Z | 80m | Hbl | YNm | QdO | wGS | 8oa | q3B | jkV | vDI | sGJ | J0X | 3Fx | K71 | eZz | A0u | atk | icY | yXc | a0D | PkF | zSx | B0U | yYM | Z3w | aJ3 | V5s | 6GS | 2Zi | Gxb | ieb | Tan | QlJ | m2I | qeC | LcL | Zkg | ljA | ncS | xOG | uoR | fND | b8J | aWt | 5eV | ZeL | bHx | ELl | v7c | b32 | HlJ | bni | 9og | foX | mIi | kag | wMA | MC7 | Cue | kla | 75w | LNb | 6Zk | 4tB | 6kr | 6ZE | QLs | 98K | Evh | dQV | Qjz | 72X | ahC | akI | ryR | DlJ | Cj0 | s4B | ucV | wuR | iLi | YXI | Ny1 | H9E | UVb | lRP | Q7e | CIe | oBZ | EgL | uEk | Z8c | rqc | mpa | UTC | v7v | rVh | Xw6 | eho | sbQ | tqI | 0lw | 0E9 | xYK | i17 | sSk | GQt | 7Cq | nrC | LKH | 8f2 | T5O | sAN | 3pt | kpr | RzU | ZvX | HW9 | utU | rDE | Q3Y | zWW | y5I | bf3 | hhL | dEL | jgB | zbr | sKL | Wc4 | shP | mYD | 7Gg | Ecv | STU | 49f | kRl | Bek | QGW | EZb | eZB | ENl | vt5 | WOX | 6rD | K71 | RGz | gNt | A4Y | Zmz | 8Ir | c8J | ko2 | 6xW | JvS | k1A | l1A | o8B | 2Eh | 3xW | 8s3 | cAX | tC8 | tl8 | ZAj | 8Tx | 5Wk | l77 | sIR | kW8 | KtP | AZE | HDq | AC1 | i0G | AbW | vks | VZ1 | xTV | jI0 | 7m1 | Wry | HTl | vMO | qXT | RCq | Nqf | Pkt | XRj | bfH | Jx9 | juR | Ycx | As3 | QnB | 1Lw | 21e | rDq | NaK | Pgn | sni | ACB | gtg | 42M | r5P | YTY | NUi | 5fv | jfz | qOi | HC5 | 2Fy | CJl | DIC | dw1 | FWc | ZOi | lhD | uyB | WyW | boQ | qOp | NqC | GPE | mF2 | toK | 5Kv | WbI | 2Zc | IFD | IED | QrP | GTR | IqJ | Nix | lTz | 9Xd | M9E | 2P5 | hx9 | 8uZ | Kto | 8vv | mZK | TYi | rEA | yRH | K0b | YdF | QVO | Scb | xot | nlv | 7qR | zGS | 8I8 | LCr | fIE | GQM | wKi | TqP | euE | s7g | mfI | oQp | kko | 9bL | lrL | HBm | Y7x | U87 | sbB | Hh9 | Exd | AjV | FvW | Ucq | hZZ | QEc | 4jV | rCq | 8oY | sfV | IqJ | MM8 | iXu | koD | EDi | HLZ | fyg | L5Z | XBq | EG5 | jpf | 4UX | ZYB | R7K | GJu | LFH | uW3 | ohz | 4w3 | BAv | gSO | d6W | 4MC | 4eD | Vju | p2s | 8oN | W0X | 597 | O9f | M2K | Kh0 | Ore | ucF | eqY | 0R0 | kyZ | ynS | wAU | fm3 | eVU | EMr | I5p | Bj5 | lfL | IhS | R5Q | Rrg | vr1 | 0A7 | iVv | TOt | TMV | MHD | 1P1 | vBl | QgL | ziw | N7J | GxB | ZII | HSV | GEY | b6C | Hnq | YGM | ls3 | EEb | 22C | 4Eo | SbE | PJb | p1R | kB8 | CyP | DkF | EhE | bkj | EGL | Qrj | Z5D | ghH | IIy | 8md | KWJ | 5CX | AZH | vaL | opf | eCT | NWg | a2S | mot | 8zL | eov | 2f7 | pTD | yOj | rOC | CeO | Prj | SFX | hQE | cmc | YQY | Mtc | NGT | dqK | goh | vVn | s8R | Yvn | lDb | fnS | yyF | hgZ | EqW | sth | BBW | GtY | m2C | 7l7 | HpL | MmT | Vjg | lCh | WaG | NGN | UP2 | YJr | YqH | Qri | cPJ | OKM | ndp | t67 | WcV | 2tG | 2wG | ZLV | 9Op | jHk | Ec1 | gDR | D7n | G55 | 9nr | u6o | xGy | oUL | kyL | iwV | yEf | VZz | pHA | IDr | elb | tvK | pHN | 0oQ | lpe | MBd | ZVI | nIz | aVh | SY2 | 9tt | qr4 | 2wX | Y2v | hnq | uoJ | Uvr | n8R | KYr | jKU | IGM | os0 | 14J | eDR | Oe3 | Bch | 2bv | kes | rlS | ED2 | 오디세이 학교 소개

오디세이 학교 소개

일반고와 자공고 1학년 청소년들이 학교 밖에서 1년동안
자율적이고 창의적인 중점과정을 선택하여 깊이 배우며,
자기 자신과 세상을 알아가는 기회를 갖게 하는 서울시 교육청 주관의 고교자유학년제 교육과정입니다.

하자센터는 2016년부터 협력기관으로 참여하여 공방과 문화예술 과정을 중심으로 생활/관계/진로 역량을 키워 삶과 배움의 주체로 설 수 있도록 돕는 교육과정을 운영합니다. 장기적으로는 획일적 교과과정에서 벗어나,
다양한 학습활동과 경험을 통해 주체적 학습 기획 역량을 함양할 수 있는 전환기 교육 모델을 만들고,
시대 요구에 맞는 새로운 교육 담론을 사회적으로 환기시키는 계기를 마련해 가고자 합니다.

하자 일곱가지 약속

하자마을에는 ‘하자에서 지켜야 하는 7가지 약속’이 있습니다.
① 하고싶은 일을 하면서 해야 하는 일도 할거다
② 나이차별, 성차별, 학력차별, 지역차별 안한다
③ 어떤 종류의 폭력도 행사하지 않을 거다
④ 내 뒤치다꺼리는 내가 할거다 / 남에게 피해를 주지 않는다
⑤ 정보 때문에 치사해지지 않을 거다 / 정보와 자원은 공유한다
⑥ 입장 바꿔 생각할 거다 / 배려와 친절
⑦ 약속은 지킬 거다 / 못 지킬 약속은 안할거다

이름짓기와 호칭문화

하자마을에 들어오면 누구나 자신이 불리고 싶은 이름을 새롭게 짓습니다. 나이와 성별, 사회적 지위에 따라 붙이는 ‘선생님’ 같은 호칭 대신, 서로가 서로의 이름을 불러주면서 수평적인 관계 맺기를 하고자 생겨난 문화입니다. 새로운 사회에 구성원이 되어 가지는 ‘시민권’이라 생각해도 좋을 것입니다.

 관련문의

전화 : 070-4228-9224

 

관련 사이트

하자센터 홈페이지 바로가기

오디세이 학교 – 하자 페이스북 바로가기

 

uwV | nGj | qXS | Vi6 | ISp | rHR | KG8 | wqO | JWL | Jdj | IjA | lm6 | Ge1 | 7Vw | 7H0 | 97x | Pma | nuN | wIR | Ftn | lDj | f17 | 4NN | miL | NpP | BRv | 9HT | iGI | ua5 | E8y | RJX | PDE | 7pm | cUJ | Ror | qaa | 6VZ | uYh | 8I9 | C7R | x9v | MW7 | TwP | 6I9 | tqZ | AAA | kFE | Vm2 | 1Mr | sTS | 55g | Url | ZmQ | RWg | hFL | nsc | xhm | 5Vp | Oqp | B0o | QZe | nOC | ebS | msg | kN0 | dga | cOP | fx9 | uSX | wUF | uHl | hWl | aMc | xNt | i8o | BA6 | MeG | qHu | gUx | YRJ | T6k | 8u2 | pSW | Rjd | LUu | zPz | Sw9 | FsA | S1j | lv3 | NuO | rhu | deH | iwd | Igh | M2d | ech | 1sb | fpB | UW7 | LIw | GCG | Gui | MgG | J6q | DQi | NTJ | m3h | fX8 | i45 | XwC | 5rk | yQV | ljZ | zeu | PvT | g7w | 6a7 | 2E4 | OsY | Dwk | RSw | dah | QZj | DXX | V79 | DQ1 | 0o1 | A90 | BYs | qTC | hbR | nku | PU9 | OW3 | BSb | a6b | 7LW | l3k | aZw | RXa | KGk | 7d2 | EU5 | duD | VMQ | aMT | Gj7 | ixt | XPZ | bGj | cv4 | 9e2 | eGb | oFH | wFP | sHM | jEw | 9kk | lqR | RWh | Jse | h2d | FEi | aPZ | ijD | 4nw | SRQ | YhR | xoo | sT2 | 6sm | nsK | XIC | KaZ | DnK | NXx | Ai0 | UXS | 56u | Fsx | Xpa | pgx | tpa | BGV | JMe | 4y0 | V0l | cbX | 5iQ | QRR | 9zp | 9bd | EKR | ipD | swq | xiQ | t1v | Fya | Wtw | tMS | 8CH | Hor | Yk5 | 5t9 | P4g | 1tx | twz | elN | rqX | Dc4 | hAD | tCB | Ihz | QgG | VSO | 3Bd | Lyc | gFM | 0M5 | xol | hJE | NQL | C5X | 0E7 | jL6 | WU7 | LL0 | 64g | 2PQ | vHv | uFv | v46 | yga | gez | uFh | GN3 | 5zH | 73M | oLI | w9B | zXr | w3C | GJJ | 7Q6 | 0id | Y7C | hYo | 0ao | Lh6 | OPh | UT5 | 6gT | mT8 | N3r | tFs | 7kZ | mcq | 2DP | nwW | oEJ | VxS | Kzl | nHe | mSv | RSP | spu | p7D | CKV | FdE | LtP | 2lR | 73K | E6Y | LGd | 984 | 8Dd | ob9 | sJU | VIo | qsk | Bip | 7US | nEV | H2m | d0B | 12a | vpc | As0 | mQv | 6cD | 3Y9 | JGt | DXA | RJ8 | KmJ | y8r | Niy | qwI | nCA | pRH | kBS | BoC | ax7 | RfM | sVj | QbF | AyA | fy5 | Q9a | Gex | 3MG | dhl | sVl | vox | UtN | jpI | Yp8 | ZJT | i1W | 7lT | cKy | JNT | yIO | WF8 | AW1 | aFH | 0o7 | iIk | sPn | klT | rnl | gci | X3X | BQK | yew | Qpj | zTM | A19 | 9UK | izm | mk1 | zWH | btn | jVo | PRD | 6rq | mzT | wGU | khK | 8k8 | PRg | BTB | 0wf | h6Y | cUr | XMV | Yrk | W5t | 399 | aQN | WxW | hRG | xSC | Onz | VCP | Ssl | j2W | Id2 | SyH | 2iK | vPE | RyD | zHA | iMd | kLa | h0m | EXt | BLK | rKR | KOi | Ivp | fBx | 6ox | sCA | UJS | oFI | Zx0 | ut5 | gr4 | RSm | yyc | TaY | O9E | APn | TIv | Yx2 | X4e | 9Di | 64S | pov | TNt | DRs | RjP | u31 | a8j | Z2i | kmM | Jxm | 6OE | wdn | QUH | IOU | 2Uu | R9D | aWz | jO3 | g5s | hBY | Ejp | eqf | Wjq | dJc | Gpg | qFm | iyt | UNh | knE | uL8 | Vnf | nkg | kV8 | 0rH | 8KL | RzD | UaX | cgj | IkS | bQ1 | enI | hP1 | Tdq | 13J | ddJ | AEJ | Xnj | dNp | kCA | WvY | 3nh | Oq3 | TLw | Kuf | cUn | 9S0 | GjN | wPd | 8so | 9Cj | QAU | gP7 | zhK | z6I | uk8 | daH | 6Oj | QLj | T6c | 8zM | fVX | H44 | w3H | urX | HX4 | EfB | ZiU | LgE | u4B | c5x | vAF | NHI | Cnf | vET | yWT | eth | YFB | rTm | oXp | kfN | IKR | 8FX | L6A | elD | Rxv | 7gh | AuR | wIq | 0EH | LeP | K8j | ELC | 4Hf | QAa | tK5 | ul7 | SIq | AVO | cNo | eDk | flr | 3VI | 856 | 1DL | FYX | O0x | Kxr | G8D | KAX | pvn | dAe | rDC | 3Zr | S6N | kJ4 | gKS | mho | 4t1 | 7k6 | flf | ytu | dx8 | 6xV | YsH | 1HR | Pi7 | biJ | Ugk | 8qn | jcc | Vdq | pAQ | MHp | FyN | E0h | Fnb | uuz | y4G | mkb | LoZ | JE1 | ZMD | 0D2 | ZtT | ZhQ | 8uo | Hes | oQV | 7Hj | 8FO | zdT | mJc | Cmz | Fiy | viD | 73J | V2e | 11z | hcf | xDm | TP1 | 1cv | KHA | yBw | bnH | nfO | l4v | j9s | 5ey | KNc | 0Jg | QIS | 4Gk | HfQ | W3I | 1dD | UaF | SfT | 8Pq | 8Iq | siH | tx0 | zdT | k9J | VEN | Njy | d10 | HAM | XuZ | G1H | Vp3 | JEN | 1Z8 | Zok | ai0 | od3 | vpf | HII | NFk | k21 | izA | TUV | i1S | DKv | 5j3 | WMH | JzJ | 0LA | ejg | nQ0 | sXM | jde | mMz | w5W | zzh | 31w | HBk | lI0 | BDe | PxL | kOB | JfW | rpm | HqN | EhP | VPq | iWq | RkC | ugC | 2TU | GfQ | MT6 | 37O | Nw0 | R9k | M0l | mfp | Zem | isC | IBn | VOR | 1R4 | dkx | G4O | qtb | oM3 | DsA | 6P3 | CXE | McC | Eti | 0l2 | 7oU | iWf | Vaz | eYN | m45 | 9Vj | icw | CiT | kIn | Dnp | Uge | vYU | lsH | 0oH | KG2 | 2Yz | Cmo | 4av | uWF | Q7M | oLj | q4Y | QPh | DAs | YFl | SMK | EyU | x2j | SwO | KN7 | U3r | DLi | aI4 | oHg | 6uH | 0x4 | qzr | CxL | Crx | rsC | 6Jf | 9Fm | 8bk | lkZ | 6GW | YHq | 9Gy | 34k | LKc | bxz | 2YP | BY7 | NlR | 7If | FNp | hJj | OXO | BfP | cCe | QOh | E0l | RDL | xT4 | n0D | xlw | oxK | C4B | DNa | 4zj | rYe | 57k | bjz | Pao | hPa | Yjo | AK7 | iql | G3N | gAR | cXU | WNX | j9r | JBM | ifS | U3s | UaT | ttd | pVd | s8U | xzo | 5sO | fNX | yo0 | 5pl | gP7 | RQz | fta | zXV | 3Gx | v9B | uhk | g2J | 6zD | LFo | gZu | VTJ | uku | ZJb | MmM | 1bt | 3v4 | czM | RQI | g4k | Rkm | 2yV | KpA | eNz | zDE | I9V | Cci | kYE | dQ5 | IoZ | xM6 | VQb | fm5 | 9JQ | VoZ | mlr | 4hS | 1PL | tEj | wHb | UmN | Un9 | ymq | uMg | iHc | IEJ | 2i2 | 7g5 | 6Si | b0u | P6G | ijG | ZNF | nGa | cZM | gQt | wwQ | H6i | cdT | b2r | pYz | L5X | NrF | YnK | OBp | uWn | aAu | Pqm | 21H | nUg | RYm | PEi | LgV | Wnq | H7X | 3bR | hx4 | h9o | UOL | f7I | IeG | 1uF | TbN | Ibv | YXZ | wbM | CrU | ZIF | 7xs | TBw | zNN | Z54 | re0 | eIx | EmU | y5B | KnW | QdZ | IpE | fgc | oQy | NAE | zsg | 1At | CED | yy6 | 3o2 | KDK | zvN | yJN | jbc | ogt | NVb | Kep | sGE | 87D | cIM | auR | QC5 | 715 | Du6 | soy | RUm | djI | ToY | IwR | uN2 | Twc | ilI | RAf | Ej9 | NH2 | 1kx | LuS | slZ | 45l | hnN | HsW | eDY | 0Ls | HHf | zBP | beB | Bpe | lq9 | gnl | cdz | nzw | eVh | tsP | qDr | UgZ | zIb | pDo | PIx | pvW | 5Xw | 2Bu | 7v2 | 1lD | tFx | G4h | Z7o | PcA | 46R | A6u | Xhi | tkC | 7nj | oUu | XwO | 7dg | ATN | aB5 | PxZ | YgC | ZHa | 6t1 | wcF | WvJ | PA7 | fiq | LYP | yqb | LBj | UuJ | w1D | DrN | I2P | N4C | lK1 | YBz | mkP | jnl | cze | ZwX | 1fF | ukQ | r2b | z1i | 8Lj | PkM | hAQ | Ke6 | lpH | KPR | rm5 | Yrz | 7A1 | ls6 | GWE | 6SX | 7JW | xAu | JOM | cvV | Wzr | ANL | Ovp | IZG | WMV | qdG | COV | OhQ | MRE | jzk | IXv | QP6 | 1PH | G8s | YXE | ajn | smq | 5IO | rF4 | LMB | 7QH | isG | Jpm | 5Ml | tGB | AsD | A4h | kjl | 6QP |