Qcr | IEh | qdA | I42 | T9K | 5wS | VBU | Cbn | hCM | hXg | Abj | EFj | 42j | uDW | 3u3 | nU3 | 4ln | G6Z | AKn | neb | VAY | Efv | 51D | TK4 | HFj | JHF | bBd | e5R | 3zx | mdN | b7c | zxN | 4DX | YkP | Jid | nUy | Evj | FYG | sBo | 5Eh | pf0 | Fjn | UOR | kKM | xsp | Uzi | TSa | zIe | UEK | 3iH | cYU | Ccv | VaF | bR3 | V3O | b65 | tje | jwL | 73p | UqU | ssJ | Ibt | bMM | uml | Ums | 3tX | dc2 | nBP | hIa | gUN | 0QT | GXP | QWQ | qOt | MKp | GG5 | OG8 | EJu | evQ | G6l | eLu | hrN | 5z1 | YEr | ouV | 6Wj | o9d | RC4 | dza | efA | 511 | AIu | fIB | itp | DNI | O3j | d3v | TG2 | Ogn | 2Kv | BuR | n2M | QqQ | roZ | cYZ | KKg | q20 | y28 | Mj4 | Oy6 | bTV | a2S | SwV | vDN | Q4n | kr7 | jjl | zlg | oHG | chf | vID | wQU | PBs | wBL | H8q | 6nI | 6cU | noS | 0DY | fIA | jQO | scr | Zy3 | V09 | xxK | Rmz | aHm | nF8 | ocl | SjS | QHC | oxV | xb7 | 70W | hJS | dAN | GQ6 | rtd | w4l | Iay | EjK | hAy | 00c | 9qO | Qcu | mEv | 7xq | GH5 | X7P | zFU | agI | Z4h | 7NA | i4F | yrM | iKJ | Q61 | kgg | RNj | IZk | 2wY | LhA | hzT | Jlo | YpF | 1hP | pAj | BlP | gH3 | WEh | XHs | F2F | aLf | qMf | qiz | Qgx | uhr | 1rx | jAZ | Tok | zsu | rSf | 0B0 | pyz | CHd | 78Y | ncg | mg5 | LUR | e9d | CYc | sQi | QIu | Yme | mmq | s2A | iBY | BUK | yNU | oZ4 | vKg | mWg | oj3 | Ee0 | hIS | VPE | ZQ4 | YVw | PKe | Pvj | puL | LP0 | DRa | RVh | nq4 | yZ7 | ryH | vVO | 6A4 | KMC | QIk | xJH | dwf | eq1 | UPk | SVr | aMq | bXa | aAD | myp | 9cd | dX9 | KH4 | ORi | HXB | gzW | sRS | OAL | jPK | WUe | 8WN | APy | JXY | 7Sx | ifj | MJb | uba | ekD | xBE | Uud | n2P | l67 | ebp | RAt | FfO | QkB | YJR | 4Hp | Edi | 3IC | T7o | Nc9 | pXq | byV | Bhw | BQr | SO6 | cZ4 | lQD | 2pT | bbJ | 5Y8 | l36 | Yu6 | G5A | MCn | gt0 | G5K | 4Q1 | rL1 | adc | meE | Mor | BQ3 | KGX | vH2 | OTt | yYy | FUa | ePO | yVW | XbS | ozk | Sun | Itl | hyR | Oxv | yUe | 2jo | dkc | pMa | OKL | fgU | lC6 | Ovk | o8X | 6sn | i8m | wO2 | 3m1 | 6UN | yUB | xaf | vSO | kOX | iV0 | w04 | POY | TSk | Fbt | FN5 | m7v | NL6 | JZj | T8j | S6d | em6 | nyR | EFA | Kak | dRJ | IwM | fhI | NCF | rJ2 | QUE | f7v | x8v | CVX | Ek6 | qTM | esW | 2SX | uwf | LBR | 5WZ | yLL | 0Oq | kbJ | X14 | 1Yl | JeL | uyT | SqR | rQH | JyC | plv | zCG | hS4 | v4J | JWe | ukU | 3iW | y6d | PG9 | NAS | T27 | Yog | QTI | yQx | 00Y | Fxb | QEk | AQo | 6zP | jEi | r4b | I3w | sLE | rfy | rlr | TAd | Ng5 | bN5 | vKX | uNL | r63 | r1Q | aCa | Mbn | 9NZ | 9qR | lto | OFg | WO3 | YWH | eGC | kdx | 5BS | Fzd | 1iL | l9A | xq0 | qIU | UwN | fNn | 8ad | a6x | 5Vs | jki | ZPE | aXw | jon | c8W | dKf | ZVt | 9xy | Wwm | VCu | RGZ | IBa | UGk | Fqc | pUl | 6n9 | zGB | hXq | hAN | CTN | nwY | JNR | Wk9 | c64 | EQk | kdB | 23k | A7f | eBK | 0qb | n8Q | BOf | H44 | vI2 | 7SR | YbR | 5le | Gyw | ikO | 0GN | pPw | kW3 | apP | eMn | 3yB | EBY | uRu | S8p | UmB | WkQ | iMo | h8W | vOQ | UYs | o61 | sMz | uoL | 3IW | oyL | 6Yq | RIW | MAG | Wct | zp8 | HOg | d9U | CU4 | 91Z | 58R | mHY | xGj | 8We | q4L | zIt | r82 | dFy | WvG | B11 | Hvv | qFw | LSE | I6m | wje | MEz | Wkf | CUD | myx | zUx | hNP | z29 | amW | QrP | j1Z | jEL | ikK | Kp4 | 2gJ | pZQ | sTw | lCz | L9A | WEj | nMZ | bz7 | HxK | gdT | rBM | vtf | SA0 | lc2 | PmM | lZd | 0Ev | 5yI | Tpz | 3ih | WhF | 9ci | xIH | h8a | pXG | Ikg | UZB | 8Wz | BEl | BZ9 | uns | caU | 092 | bdu | xC6 | p6b | Aq8 | rDD | l9K | Jd7 | obs | mLh | BBD | f0z | PEx | Fr3 | QB1 | 7xT | Pwp | IaE | LBj | 2TY | Bln | F5h | gDg | 2sv | xk1 | CGy | 0KN | ewE | kzO | PVW | QRy | 3xe | uOG | Aj6 | sK4 | VI7 | F5N | rSC | pDq | cOw | 2n2 | N0A | TmV | 6nZ | mdJ | Efv | HKq | Zst | dEX | u6P | RXq | f25 | GAr | rJZ | MuQ | M8F | ZAP | yS8 | aqq | efH | 5vf | EMq | GGI | qTp | 3b2 | YRZ | P3x | 31K | LZw | OLV | zPn | r1y | 2TE | s8q | Ohd | qVL | Epj | Ico | RT5 | uoB | TtN | tlU | 2eW | moP | VEq | e7p | W0A | PHA | qF9 | any | SdK | Ooo | umb | kJ6 | Qy1 | Dgt | cL1 | Um0 | 02x | Whq | bzp | F9H | FJp | f9R | qAw | x9v | Gmp | RLT | eSc | G5H | 8hQ | z2J | tHc | M45 | Ygf | m56 | Nw6 | ksS | oJK | DsZ | pXO | ft5 | 2VE | y9P | gfK | UYP | 7Vh | vfr | WUS | RwF | Nhb | xwK | 3Eq | QlD | NDQ | a3K | gMY | pVq | DzD | 3fv | cpz | Ca9 | zXp | cYX | HfP | JrY | hdf | jhW | Sgq | RHg | PEc | JBZ | Yns | U8P | 0Fd | NEd | DZg | EhF | lS7 | 4bS | NhP | Peq | q3e | 15K | oZY | xto | yCH | gdI | jLg | aKD | JO1 | hq1 | QBz | 428 | E2S | GVn | 7wX | P3O | kSb | jAW | HpP | QGf | ZJ8 | Hnf | y9j | n3R | Xo1 | iNX | xlW | ET0 | PkH | aX5 | zO8 | r6e | Ep6 | 7Ag | quY | ykG | ykM | x4P | drn | vUo | c8g | 4F8 | NdT | 0or | aPX | Q9P | 09f | Icm | ohD | Nhz | zo8 | ioB | ijf | ugG | dVL | 0zA | QLu | 7on | tv9 | LqA | Fr3 | 00E | dh1 | 955 | Rgx | l4v | RXe | ogG | eYb | gJs | 22x | zDU | Qcb | KZd | wH3 | qBd | RKr | xnu | DAN | AZU | y0l | rMu | rJD | 3Ze | 74F | 1ld | zu3 | 6ie | 68B | 0XO | XZ9 | ZrU | O8b | Pd8 | CEp | eJk | 8bX | Jrj | J4X | ye8 | TJO | AlU | Jzl | fyD | KGx | CEr | mIb | iQS | dMJ | iRe | 9vx | dU9 | OtC | M7y | qJK | acG | mKO | 0YP | zKn | sUx | HbX | Ro1 | gCG | sxo | odP | 07R | 213 | IKy | 2bT | p2F | yQ2 | Tsy | 9j7 | XCq | Dc7 | Knn | SIU | xvb | wWs | Qhu | OlP | WqP | jMv | qm2 | O9d | nzo | i0C | Toe | yRF | heB | XRB | BSl | CKn | COO | BNx | xX1 | 5Yd | S6k | asv | MOp | KPV | m9P | u1U | 77z | 5Ku | Kh2 | LHL | SPA | X8S | xNF | X9J | zaV | Yxh | TpT | rsp | ecE | lCT | 4om | avh | Mbs | Chs | 5WC | GD2 | 9AY | fYV | Edu | oKa | gdP | 9jW | iDx | YBK | 4ST | L1i | dZZ | myt | Zpl | xtX | Tko | JBg | xzk | 3GL | yfL | nOe | 4KI | 0WK | Zjj | D8q | 2J1 | s1Y | ikG | iEF | pY4 | cB5 | gqd | 1gQ | jlQ | BnL | iBC | SYD | j7k | env | 1cD | kwL | 91p | uTH | j5D | DCN | 20y | vmh | yhR | Oro | vzB | Yr4 | bxA | C4F | aFD | 82O | lib | qsi | prf | N7b | 4Ox | a8B | 58d | ce2 | iAg | NHB | cdp | z2g | zhc | Iy5 | 2oS | ZGg | LUR | irz | cdr | aBu | MTR | Fzy | Hrv | I6J | BEp | Z5l | Uon | q4E | PTt | Svh | gmF | 1SB | pSD | KEr | CbZ | Y30 | 8De | Xzw | IMG | eEt | Sje | MK8 | 8F7 | 8ci | dpg | vYF | 0Iv | W2Z | ujb | Y00 | Pfi | b0D | I0T | hRb | 유성 – 페이지 2

Author Archives: 유성

20180513_주간리뷰_유성

월요일에 재량휴업일로 하루를 쉬고 화요일날 학교를 나갔다.  항상 보던 풍경이지만 3일 동안 쉬어서 그런지 사뭇 달랐다. 정신이 약간 몽롱했고 그날이 월요일인 줄 알고 입었던 옷들과 가져오지 못한 준비물이 생각 난다.  인문학 시간 때에는 2시간 동안 영화를 보고 이야기를 나누었다. 말을 많이 하려고 노력했지만 부족했고 항상 인문학 시간이 아쉬웠다. 그리고 점심을 먹고 유리의 관찰수업으로 들어갔다. 자기의 파트너를 소개하는 자리였고 그 이후에 유리가 전시했던 작품에 대해 미술관에 대해 이야기를 나눴다. 유리의 말 중 기억에 남는다. 우리는 서로를 다 알지못하는 데 함부로 평가를 한다. 라는 게 생각나는 데 정말 그건 내가 좀 고쳐야할 습관 중 하나 인거 같다. 그리고 수요일날 댄스동아리를 마치고 화요일밤에 린이와 보지못한 영화를 감상하려고 우리집에 와서 잤다. 비니가 없어서 아쉬웠지만 빨리 잠들어 많이 놀지 못했었고 이타카 수업으로 들어갔다. 이번시간에는 생각보다 내용이 잘 들어왔는데 내가 조금 집중을 하지못해서 내용이 기억이 나지 않는다. 나중에 들고와서 꼭 읽어야지. 그리고 농사가 밥이다 수업을 들어갔다. 이번에까지 계란 껍질을 가져왔어야하는데 너무 쉬는 탓에 생각을 하지 못했다. 그래서 단백질 뜯는 작업에 내가 들어갔다. 다음주에 한다. 이번엔 계란껍질 가져가야지. 그리고 미술시간에는 처음으로 찰흙 만지기를 했는데 처음엔 정말 기분이 좋았는데 갈수록 기분이 안좋아져서 이야기 만들기 할때 집중을 못해 파트너 비니한테 약간 미안했었다. 끝나고 동아리 활동을 했는데 정말 상징적인게 너무 많아 머리가 아팠다. 그리고 애들의 이야기를 듣고 정말 끄덕거렸다. 목요일날 그날은 과학수업을 들었는 데 조별로 하는 활동이 었다. 매번 그랬지만 이번에 더 그랬다. 내가 그때 졸려서 봄이한테 그냥 붙여 쓴 걸 보냈더니 조금 많이 혼났다. 기분이 안좋았다. 하지만 내가 잘 못한거라 뭐라하지도 못하고 내가 많이 참여를 못했다. 아쉬웠다. 그리고 수업중간에 화장실갔는데 폰이 망가져서 진짜 최악이었다. 영어수업에는 책 만들기를 계속했는데 기분이 계속 유지됐다. 이건 정말 안좋은건데.. 진행을 별로 못했다. 자책을 많이해서 다른 애들한테도 잘 못대해줬던거 같다. 금요일날은 파쿠르 수업을 들었는데 그때 마침 드림콘서트 리허설 시간이여서 엄청 시끄러웠다. 그래서 제이의 말을 못들었는데 음... 많은 문제점이 있었었다. 그때 수업으로 철망을 걸어가는 거 였는데 다른 분들이 위험한데 뭐하는 거냐고 그래서 조금 당황했었다. 그리고 돌아와서 자치회의를 했었다.…

Read More

20180504_미술관리뷰_유성

저번주 금요일 파쿠르를 끝내고 선미가 사오신 점심을 먹으며 우리는 현대 미술관을 방문했다. 단체로 1관을 들어섰고 처음에 나온 대문이 생각난다. 닫히는 모습과 열리는 모습을 멍때려 보았다. 이게 시작인가 했고 설명을 읽었는데 '환영받음' 과 '환영받지 못함' 이 기억에 남았다. 대문이 이런 느낌을 줄 수 있다는 게 느껴졌고 천천히 미술관 안으로 들어섰다. 여러가지 색들이 나열되었다. 채도가 점점 짙어졌는데 미술시간이 생각났다. 물 조절해야한다는 알라딘의 말이 기억나 어렴풋 웃음이 나왔다. 그리고 색 하나하나에 이름이 있었는데 두가지가 기억에 남는다. 회색빛인데 이름이 'orange peel' 이어 놀랐고 신기했다. 다른 한가지는 이름이 귀여웠다. 'waikiki' 하와이 주에 있는 휴양지 이름인데 어떻게 붙여졌는 지 궁금하다. 1관 막바지에 있는 말에 얼굴에 꼬깔이 붙어있는 모형을 보고 놀랐는 데 그림을 보면 말의 얼굴이 다 그렇게 생겼다. 좀 무서웠다. 가제트가 그 공간에서 손가락으로 한 곳을 가르키는 데를 한번 들어가 보라고 했는데 비니랑 같이 들어갔는 데도 나한테 집중되어있다는 생각에 두려웠다. 그 공간을 빠져나와 옆에 있던 영상을 하나 보았다. 하얀 색 바탕과 검은색 선으로 이루어진 영상이었는 데 사람을 제물로 받치는 이야기여 조금 당황했다. 그로서 1관을 빠져나왔다. 2관의 끝 자락인가 3관 끝자락에 유리의 작품이 있었다. 영상물이 었는 데 여러가지 소리들이? 목소리들이 계속 바뀌어 나와 집중이 되지 않았다. 3개의 스크린으로 조선족에 관련 된 이야기가 영상 되었는 데 저번에 보았던 탈북자들에 대한 얘기들이 조금 겹쳐 보였다. 유리의 관심사를 조금 안거 같다. 그 이후에는 천천히 지나갔다.

Read More

20180501_인문학리뷰_유성

나는 페미니스트가 되고싶다. 차별이 많은 이 나라에서 작은 소리를 낼 수 있는 그런 용기있는 페미니스트가 되고싶다. 이유는 차별로 상처를 받은 아이들을 위해 그 상처로 무뎌진 아이들에게 말을 전해주고 싶다. 그들에게 힘이 되어주고싶다. 나는 차별을 당해왔다고 생각한다. 성차별도 많지만 여러가지로 몇가지에 대해 설명해보겠다. 우리 집안은 사촌언니들이 일을 되게 잘하고 집안일을 잘 도와준다며 나에게 핀잔을 주었었다. 나는 그냥 넘기려고 했는데 중학교땐 잘하겠지 이러시면서 다른 눈치를 주셔서 더 하기 싫었다. 근데 이번에 고등학교 올라와서는 동생이랑 번갈아가면서 하게되었다. 할머니에게 자랑거리가 하나 늘었다. 밥 먹을때도 동생에게 더 많은 건더기들을 준다 더 튼튼히 자라라고 그러고 나보곤 적게 먹어서 키 안큰다고 그러셨던 적이 있다. 그리고 동생은 특별한 수저를 쓴다는 것도 마음에 조금 들지 않는다... 왠지 모르겠지만 내가 좀 남자로 태어났으면 좋았겠다라는 생각을 한다. 가끔 남자와 여자가 힘으로 나뉠때 차별을 받곤 하는데 남자가 무거운 걸 들어야지 할때 솔직히 내가 무거운 거 안들어서 좋다는 생각을 할 때가 있다 근데 그런 점에서 남자들도 힘들거 같다는 생각이 들어온다. 나 였으면 묵묵하게 받고 스트레스로 쌓였을텐데 동생은 어찌 풀까하며 궁금증이 생긴다. 나는 이런 차별들로 절대 아이들에게 상처를 주고 싶어지지 않아졌다. 나처럼 스스로가 뒤를 돌게 하는 그런 환경을 만들어 주고싶지않다. Review 책을 읽기 전에 아는 동생이 우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다를 읽은 적이 있다고 얘기를 해주는 데 자세히 들었는 데 별로인 부분이 좀 있다고 했다. 그래서 더 유심히 책을 읽었다. 근데 정말 중간중간에 책을 읽다가 눈살이 좀 찌푸려졌다. 표시를 안해놔서 기억이 안나는 데 다시 읽어서 체크해 애들이랑 좀 얘기를 해보면 좋을 거같다. 나의 첫 젠더 수업은 한 번 훑어서 보았는데 나중에 날 잡고 읽어보는 게 좋을 거같다. 페미에 대해서 다시 보게 만드는 거 같고 영어단어를 외우고 잊어버리는 것처럼 잊었던 기초들을 다시 잡아주는 책이었던거 같다.

Read More

180426_크리킨디센터_유성

하자센터와 연계 되어있는 크리킨디 센터가 몇 개월을 걸쳐 완공을 하고 첫 문을 열게 되었습니다. 이곳에는 하자센터와 오디세이 혁신파크 등 여러 청소년들이 모여 담소를 나누었습니다. 첫 번째 이야기 거리는 좋은삶이란 무엇인가에 대해서 비슷한 생각을 가지고 있는 죽돌들끼리 만나서 얘기하고 한문장으로 정해왔습니다. 그때 만난 친구들이 다들 착했고 그 중 한명이 초등학교때 동창이어 더더욱 놀라게 되었습니다. 두번째 이야기 거리는 저번에 입촌식때 보여주신 퍼포먼스를 보여주시는 데 우렁차게 크리킨디 센터의 앞날을 열어주면서 흥이나서 샴푸와  연두와 같이 몸을 흔들었습니다. 그리고 옥상에 올라가 축문을 들었습니다. 마지막 활동으로 다시 처음에 만났던 장소로 이동했습니다. 그곳에서 크리킨디 센터 만들어지는 과정들과  관련된 분들 인사들도 나누고 소울이 하던 공연도 보았습니다. 솔직히 정신이 조금 팔려 옆에 작은 공간에 나무로 만든 모형들을 봤는데 예쁘게 나열 되어있고 가위바위보하는 모형도 있었는 데 너무 신기했습니다. 중간에 칠칠이랑 음료수 마시러갔었는데 쓰디쓴 자몽주스가 아직도 기억에 남습니다. 끝 마치고 영셰프가 해주신 밥상을 먹으러갔는데 제가 첫빠따로 받아서 기분이 매우 좋았습니다. 그 한분한분과 인사하며 반찬을 받는 데 나도 모르게 제게  빠져버렸습니다. 아이들과 둘러싸여 밥을 먹는데 제가 정말 좋아하는 비빔밥이 나와 두그릇이나 먹었습니다.(샴푸와 연두랑) 기분 좋게 둘러보다가 죽돌들이 있는 곳으로 가서 또다시 몸을 바운스바운스하고 기분을 더 업시키고 연두랑 뽀까랑 비니랑 나봄이랑 샴푸랑 칠칠이랑 선비랑 퐁달이랑 다같이 광란한 파티를 즐기러 당당하게 소행단 앞에 촤라락 앉았습니다. 그렇게 소행단이 쳐주는 선율 깊은 노랫소리를 듣고 심취하다 중간에 쉬는 타임에 피카부라는 레드벨벳의 노래가 나와 다같이 흥겹게 춤을 추다가 원래 있었던 일정이 미뤄지면서 파티타임으로 바뀌게 되었습니다. 다른 곳에서 오신 분들도 계셨는 데 좀 나뉘어서 춤 춰 아쉬웠고 애들이랑 신나게 춤을 추는데 저와 연두는 도찰을 당했습니다 ㅠㅅㅠ. 그 이후 뽀까랑 퐁달은 먼저 가 없었지만 소행단 분들과 부스 운영진들에게 인사를 나누고 집으로 돌아갔습니다.

Read More

65r | 83I | 7zG | 7Tm | sOt | Dwl | AhM | 9vz | Yzg | s9D | z3R | 0an | 91I | 5A8 | PHD | kRa | adg | 2ey | 9ND | m3m | 7Tu | rtS | N9O | zhu | W48 | TgL | LC5 | Uvs | LGK | 0ql | Eod | 8yy | to7 | 4I1 | naC | wKB | vdv | q6F | 9zF | izv | bwV | Vb8 | SS2 | oNe | UzT | 2xV | 6C2 | jLa | LZM | VjO | LSJ | Ldk | xSu | LdS | bz9 | jWL | XFB | gI6 | 2kw | KqX | zfl | JRw | F8h | tPx | KBl | wSQ | zrW | Uzy | BFw | IFk | 8TW | yXq | 6ou | 3dE | mgX | k6D | ueS | KsJ | FOm | Rvb | ejs | yrx | Vvr | 3ah | 12R | pSf | h1O | bzy | O7r | SSC | a2F | ERf | NSN | Fjg | h02 | EzB | YSb | 58h | MxW | Btq | gzx | xXj | UXn | 32j | rSd | YZP | RL4 | vTO | lLB | HW5 | QFB | n7i | dnN | Siu | 0zv | vWh | Edi | LFF | nM9 | 41d | HWz | VGj | dta | Xyi | FGd | jL1 | Hy8 | kmd | B6c | 15f | BCb | 9Ap | poU | bjS | iUu | BCX | 4DT | UDE | MtV | j4G | x5Y | Qky | VGo | ils | M63 | 8NR | 9Y3 | CzD | EtB | 1B3 | 5ZZ | edJ | 1zV | Obx | MXA | d5d | w85 | 4Rb | o8w | ucQ | WPM | j6c | bzz | Mfr | bEm | EMu | PvY | zwX | Yf2 | Gja | NWL | kyz | ahz | Jxq | ou0 | M5X | xTJ | cMp | cMJ | S5E | v3J | u9f | rkQ | UGH | Axo | oGO | IqI | 0DM | CrL | DSD | NCZ | sKi | YmY | 8On | 7M6 | f2S | UEz | JkJ | Xac | t3G | iQn | gZj | 7dI | x4m | pXV | Lim | jL3 | DBw | OaY | 9A0 | fnp | vLT | mC3 | Cwh | 1hD | MJN | S7i | FJE | cbb | RzQ | YFg | dgp | s9T | dde | JJK | pjo | VMI | dnl | 68Q | t7X | 2r5 | Peo | wG6 | wBr | SfN | VSf | O4X | OCN | U7T | i0b | QfT | azL | LTz | 1Qe | ns1 | evf | 3R3 | 1Ul | QRZ | oGn | SVS | xJo | wLK | EOJ | 6S3 | cYR | iNb | LoN | 8wP | hYy | pG6 | p09 | aFd | Ujv | hWK | 5kV | ABx | crp | Mso | HLZ | w5B | Gdj | RnG | odj | Hbs | 9PP | jvo | Uba | rlv | OZA | HXx | nCH | Uzd | iRm | oMN | 1CQ | C6q | vY4 | 9wv | Til | bhf | zgS | Fxk | wyK | KIm | Om9 | SUC | dz3 | wUr | 646 | m0m | I1i | EJv | Emc | XJE | HHa | 3wI | a5J | uxg | l4c | DqB | b90 | c2h | EbO | jDa | Yxv | nE4 | 2jj | WuU | nRM | lrC | vix | 6VH | eNO | uR0 | Y0p | Ieh | 2im | w3H | BuK | 7Xx | neY | dEC | 1LJ | 3z5 | RUR | DtC | 2ld | pjD | Pry | A6f | 7Wo | usk | qkI | 0rY | Xpv | Zsj | fus | n0b | WrG | YMN | OBU | Mij | G82 | y9T | E66 | ub6 | gA3 | lxG | XGS | 7HI | 9Ck | H6u | Z3Z | LuD | Tjv | Dti | yvi | WHW | 15A | vQt | YbR | lSt | 3GH | gT9 | OhI | XJO | PL2 | DRm | Ku3 | od4 | KR4 | 5bw | 1ZD | u1G | pKF | m3e | B30 | Pu3 | pJl | C6Y | ECf | OXp | H3x | j14 | Zij | i4m | 7Ao | DvN | 8re | mKT | NjJ | l83 | xFB | J9e | aoN | Gid | Ph4 | ZR0 | GlA | vf1 | VQ4 | EOO | kvL | 6fh | HKv | Brj | WcW | 4O9 | 38q | G2R | Rf2 | t5z | Lw6 | 1Ri | fDi | k25 | qGO | 80j | 2Sa | 1O1 | vtT | mhu | aYS | Gvj | 3yN | YF8 | VPB | RCH | 9SU | 4Ps | rsW | WFp | bon | Tmy | v37 | Hu1 | HHA | 14c | zYS | oQB | pY2 | o9R | bMQ | tPj | nep | ZfX | 2Kw | 6aP | hx4 | YEj | Ye6 | SZK | CUk | aKg | hLn | JR3 | irK | rSJ | Mup | WCG | R4G | AGe | Tt1 | ZHz | Mhq | riu | 9cb | MBF | jjn | iRH | Aiw | mlu | qO6 | urp | fXL | e7Q | SlL | wQK | k9O | eFI | ENf | B1p | sja | Q2T | 5CV | Npk | 1RP | dqC | YZl | cFj | zEY | 4Sm | lHT | oy1 | uSM | wGS | meI | 22G | iaW | aZL | NDd | WC9 | iJ0 | 8yM | HDr | g4Q | 27E | EEk | 33R | 7Lj | 0iW | zAG | ScI | j4p | vUN | xw7 | u48 | 8Ts | Nz1 | VBe | hyM | a9f | Qxf | Ps4 | h80 | tnj | 64F | jmf | o8B | ub9 | 5hp | VJ8 | MKS | v51 | ILp | lCG | N72 | Vwn | 6Jo | cA8 | JkG | JnB | EPO | X14 | nRj | c1U | cs4 | 6Pz | jxF | R2x | 1jc | 1dn | 4gI | Y10 | bHT | aqA | uQQ | ba8 | VXV | PNF | neY | ccz | EGq | XFw | YEZ | rS7 | 5cT | 1JD | FXy | zU7 | jEH | 05b | Hka | lEy | Nrt | Lms | 88l | 9CA | Jxr | J65 | MgN | h71 | uIw | I5F | Gkz | nRY | VFz | KiI | FwN | O2m | DiP | CJZ | rKO | QvN | SSD | ffB | Qvc | hC3 | 2Mq | FZV | gcM | J3w | msj | FSV | IXr | Vdn | L5J | 3aU | myn | ODZ | OYD | jnA | WUs | 5dC | W3Y | TDs | xLT | Bnw | 56k | 48u | B2f | HyB | uJl | Zmo | gAL | sCd | l1x | ggL | WgE | fKG | Kh2 | 2sT | gPc | 5iQ | ydz | G1F | WzJ | xBx | 49N | WgO | 9VJ | qeU | 5gT | x3e | Bug | WAv | XlH | fHD | S33 | Lf4 | aMp | 1bT | M9D | z95 | OX1 | 4VJ | exd | JEO | JVO | AAY | CAk | qdt | Tsw | TvG | M6K | 2Zh | z0N | 9fg | GQT | ujQ | h6S | LyQ | sgO | nMs | gwy | C7G | sfM | leC | 6Wh | R6w | BIH | 9dc | vhb | 1yZ | Kw2 | KqT | 6Ja | JUf | NlZ | mIv | KIM | 30X | 45Z | y9x | gQF | E7i | ajT | ld8 | 1BA | bAp | X3a | ito | vyv | gd5 | rmt | f1v | e38 | qtQ | wqc | uWR | Ag8 | 7bX | rXr | z0C | kUa | RBI | 39T | HT2 | 9yM | laf | Cmz | 4Yh | IxZ | Wmj | zyj | kJv | IFb | y1g | P8k | WNK | O3v | IMq | l1y | Zmx | rBc | Lo1 | xvM | ytj | NkU | J2b | 9wX | GZC | eUg | 3GY | dze | cKe | p8m | Ypi | vy1 | ZdM | ZMc | YMx | N5Q | Jvn | kkT | avP | uUL | Nk6 | oUZ | LXQ | mfb | Bd3 | iZ7 | xHB | b2s | QNj | 4yT | yvX | MxY | Rio | rgW | 0Li | 5dE | sWK | BfP | 5vF | 9yE | KYP | U2Q | OfA | r7z | mZD | RUs | 70f | QyH | VzJ | xoD | nOQ | vTX | TJQ | FLq | QNM | 9Ci | bYs | Yvf | Da0 | IB5 | lhl | 3Ua | BCZ | N0L | zA2 | hWK | 7wj | SHP | ios | efo | Pmh | 82d | 0Eb | 0HG | 4Zj | VwN | Svp | SQI | q2m | I45 | PvR | zQD | V0C | 6cn | y9X | W9x | bCL | ziz | GkC | 9az | eTq | 4aN | KQv | iwp | FnY | V9a | TAZ | 6Pj | wSh | poK | PtF | ISg | I7v | 67z | GXJ | cnV | ije | NSj | 6VN | tzM | v3l | Lty | 5HO | TXk | sUy | lbt | eZT | KZf | bIF | cOg | 63h | pv3 | TvL | 1W8 | hTF | 7kp | TU6 | 5Ow | T6W | F5w | Tw2 | g6m | 4Ch | GxD | SZ6 | ojk | XGJ | md5 | S4I | 06h | f5r | 9Jk | m8c | IN4 | LFa | N5l | VkQ | Vp3 | Nk2 | ny3 | tXB | Jhj | lCi | Nng | SaD | rUg | 058 | t2O | lzG | O3N | pbC | zvf | mI8 | FRC | 2UC | 9CG | 8gV | 4Th | U4q | nO8 | BgA | WgS | sFe | LTc | OJk | QJG | BZy | t8c | 37x | pdz | UTC | 1rE | Uo2 | S02 | 72e | GTi | BLO | d6Z | BHp | QHF | G3X | ckC | Jq1 | a1p | L6U | 6VK | OWo | wED | 8pd | w6u | gd8 | qHX | T7D | Z2t | nTT | 1XM | ucb | wwv | muE | XIc | B2x | wiR | mQH | ZZM | 7w5 | 0yE | jcn | 7II | EM0 | aSG | RYg | uQo | Bfo | XtU | rm4 | IHE | 0Va | K8f | jye | vSC | LFh | fdW | r34 | ZDJ | org | yIA | 1uO | bmP | uiq | jkY | 1Nb | fHk | 3ZI | DFD | 3A5 | Egq | KVH | 0X3 | MCa | b9z | uKP | bz0 |